លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7328 ដន ម៉ាណែត
DAN MANET
២៥ សីហា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7329 ដារ៉ា វិជ្ជបុត្រ
DARA VICHBUTH
២៤ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7330 ទិត្យ ច័ន្ទពុទ្ឋិ
TITH CHANPUTHI
១៩​ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7331 ទឹម រ៉ាប់
TOEM RAB
២១ កុម្ភៈ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7332 ទុយ វណ្ណដាលីស
TUY VANDALIS
៣០ វិច្ឆិកា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7333 ទូច ហៀងងួន
TOUCH HEANGNGOUN ០៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7334 ទ្រី សេងហៀង TRY SENGHEANG ១១ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7335 ប៉ាក់ សិទ្ធីយ៉ា
PAK SETHIYA
៣០ កក្កដា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7336 ប៉ុន លក្ខិណា
PONN LAKANA
០៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7337 ប៉េង ស៊ីណារតន៍
PENG SINAROTH
០៩ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង