លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7859 ឡេង មុន្នីរតនៈ
LENG MONIROTHANAK
២៤ ធ្នូ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7860 ឡេង សៀវម៉ី
LEAG SIEVMEY
២៨ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7861 អ៊ិត ដាលីន
IT DALIN
0២ កុម្ភៈ ២០០១ ៣០ ឧសភា ២០០០
7862 អ៊ុក ហង្សដេវីឌ
OUK HANGDAVID
០៧ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7863 អ៊ុង សៀងលីម
UNG SEANGLIM
២៣ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7864 អ៊ុង សំាងដូណា
UNG SANGDONA ២១ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7865 អ៊ុយ រដ្ឋវឌ្ឍនៈ UY RATHVATANAK 0៤ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7866 អាន នុតដាវីន
AN NUTHDAVIN
១១ មេសា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7867 អុល ស្រីម៉ី
OL SREYMEY
៣១ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7868 អួ៑ន បញ្ញាវត្តី
OUN PANHAVOTEY
២០ មេសា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង