លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7849 ហ៊ាង សុខធារី
HEANG SOKTHEARY
១៤ មករា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7850 ហ៊ុយ ពិសាល
HUY PISAL
១២ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7851 ហុន ធាហេង
HON THEA HENG
0៧ តុលា ២០០០ ៣០ ឧសភា ២០០០
7852 ហូ សុខឡេង
HO SOKLENG
១៥ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7853 ហួត លក្ខិណា
HUOT LEAKHENA
0២ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7854 ហេង ពុទ្ធិវុឌ្ឍីកា
HENG PUTHIVUTHIKA ១២ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7855 ហេន សុខហេង HEN SOKHENG ២៥ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7856 ហែម រិទ្ធវឌ្ឍនៈ
HEM RITHVORTANAK
១០ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7857 ឡាយ សុងហេង
LAY SONGHENG
០៣ មិថុនា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7858 ឡាយ សេងហួរ
LAY SENGHUO
០៣ មិថុនា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង