លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7829 សាយ សម្បត្តិ
SAY SAMBATH
២៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7830 សារី​ លីហ្សា
SARY LIZA
២៩ ធ្នូ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7831 សាវុធ មេរូ
SAVUTH MERO
០៨ មករា ២០០០ ៣០ ឧសភា ២០០០
7832 សិទ្ធិ រចនា
SITH RACHANA
១៥ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7833 សុខ ម៉ាឡាតារាបុត្រ
SOK MALATARABOTH
២៨ វិច្ឆិកា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7834 សុខ មុន្នីនាថ
SOK MONINEATH ២១ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7835 សុគន្ធ ដាវីនីត SOKUN DAVINITH ២៩ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7836 សុង គឹមឆេង
SONG KIMCHHENG
៣០ សីហា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7837 សុភី ធីតា
SOPHY THYDA
០២ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7838 សួរ​ ម៉េងហុង
SOUR MENGHONG
១៣ មករា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង