លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7819 រស់ ច័ន្ទវល័ក្ខ
ROS CHANVOLEAK
០៦ កក្កដា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7820 រិទ្ធី មុនីដួងកែវ
RITHY MONYDUONGKEO
២៦ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7821 លឹមអេង រ៉ូម៉ូរ៉ា
LIMENG ROMORA
០៨ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7822 វណ្ណៈ អេដេសាន់
VANNAK EDESON
១៨ មិថុនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7823 វ៉េង ឫទ្ធី
VENG RITHY
២១ មេសា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7824 វុន ថាតលីហ្វី
VUNTHAT LIFEE ១៣ ធ្នូ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7825 សង្វារ ពុទ្ធីចរណៃ SANGVA PUTHYCHORANEY ១៣ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7826 ស៊ា កាស៊ីង
SEAR KASING
២៩ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7827 ស៊ីវត្ថា ពេជ្រម៉ារីតា
SIVATHA PECHMARITA
២៧ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7828 សាន ស័ក្តិសិទ្ធ
SAN SAKSITH
១៨ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង