លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7809 ម៉ាលី សុវណ្ណារិទ្ធ
MALY SOVANARITH
២៥ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7810 ម៉ាលីន ភឺនតារាពេជ្រ
MALIN PHOEUNTARAPICH
២៦ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7811 ម៉ែន ចាន់សេរីនាថ
MEN CHANSEREYNEATH
០៤ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7812 មាស ច័ន្ទបូរមី
MEAS CHANBORMEY
២០ តុលា​ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7813 មាស ច័ន្ទបូរ៉ានី
MEAS CHANBORANY
២១ សីហា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7814 យ៉ាសុន សំណាង
YASON SOMNANG ១៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7815 យ៉ុង រស្មី YONG REAKSMEY ២២ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7816 យិន មេសា
YIN MESA
២៧ មេសា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7817 ផុន ស្រីល័ក្ខ
YIM PICHPANHA
៣០ វិច្ឆិកា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7818 យូ ម៉េងហ៊ុយ
YOU MENGHUY
២៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង