លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7799 តែ នរៈសិទ្ធ
TE NORAKSITH
១៨ កញ្ញា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7800 ថូ ដាវុធសុផាវង្ស
THO DAVUTHSOPHAVONG
១៨ មីនា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7801 ថៃ ស៊ាងម៉ី
THAI SEANGMEY
១២ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7802 ទីវ ឧស្សាហ៍
TIV OUSSA
២៤ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7803 ធន ពុទ្ធសុវណ្ណ
THORN PUTHSOVAN
២៦ ធ្នូ ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7804 ប៉ាង ហេងសៀម
PANG HENGSEAM ២២ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7805 ប៉ូលី រ៉ាយ៉ា POLY RAYA ២៤ មិថុនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7806 ផនលីន ដាណែត
PHUNLIN DANETH
១៨ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7807 ផុន ស្រីល័ក្ខ
PHON SREYLEAK
១៩ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7808 ភួង សុភាគឹមឡេង
PHOUNG SOPHEA KIMLENG
០៨ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង