លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7789 ឆាយ ជេនជូរី
CHHAY JANUARY
២៣ មករា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7790 ឆៃរ៉ុង ដារាណេ
CHHAYRONG DARANEE
២៩ មករា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7791 ជា ជូប៊ី
CHEA CHOBY
០២ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7792 ជា សុធារី
CHEA SOTHEARY
១៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7793 ជិន ច័ន្ទធីតា
CHIN CHANTHIDA
០៦ ឧសភា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7794 ជ្រិល បុបា្ផម៉ារ៉ាឌី
CHRIL BOPHAMARADY ២៧ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7795 ឈុន ម៉ាឡែន CHHUN MALEN ០៥ មិថុនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7796 ញ៉ែម ពិសិទ្ធ
NHEM PISETH
៣១ តុលា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7797 ណៃ ម៉ាលីន
NAI MALIN
B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7798 តាំង គីមជូរ
TANG KIMCHOUR
៣០ ឧសភា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង