លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7779 អ៊ុន សូដានីតា
UN SODANYTA
២៤ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7780 អ៊ូច ស៊ីម៉ារីលីន
OUCH SYMARILIN
០៣ មករា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7781 ហុង ម៉ីងស៊ីង
ATH RATANAK
០២ តុលា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7782 អៀម ពិសិដ្ឋ
EAM PISETH
០៣ មករា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7783 កង បញ្ញាពេជ្រ
KANG PANHAPICH
០៩ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7784 កែន សុធននិតា
KEN SOTHUNNETA ២៥ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7785 ខុក សេងលី KHOK SENGLY 0៣ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7786 គិត សាលីនី
KIT SALYNY
១៣ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7787 គឹម សុគន្ធារី
KIM SOKUNTHEARY
២៨​ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
7788 ចំាង កូនីតា
CHAIN KONITA
១៣ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង