លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7769 ហ៊ីម រដ្ឋា
HIM ROTHA
១៩ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7770 ហាក់ មណីកែវ
HAK MONYKEO
២៤ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7771 ហុង ម៉ីងស៊ីង
HONG MINGSING
១៣ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7772 ហុន វីពុទ្ធីរាជ
HON VYPUTTHEARACH
១៤ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7773 ហួរ ប៉ូពិធាន
HOUR POPITHEAN
០៣ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7774 ហេង លាងហ៊
HENG LEANGHOUR ៣០ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7775 ហ័រ ស៊ាងហ័ង HOR SEANG HORNG ៣០ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7776 ឡ តឹកម៉ាន់
LAR TEKMANN
២០ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7777 ឡាយ ច័ន្ទវាសនា
LAY CHANVEASNA
០៦ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7778 អ៊ង រ៉ាវីត
ORNG RAVIT
២៥ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ