លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7318 កប ស្រីមុំ
KORB SREYMOM
១០ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7319 កាំង វិនហុង
KAING VINHONG
៣១ សីហា​ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7320 កើត ប៊ុនសុខារីម៉ា
KEOT BUNSOKHARIMA
២៧ កក្កដា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7321 ខន ខេមរៈ
KHAN KHEMARAK
២៩ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7322 គង់ សុភ័គ
KONG SOPHEAK
២៩ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7323 គ្រី គីមហុក
KRY KIMHOK ២៤ ឧសភា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7324 ឃឿន ទេពស្រីឡែន KHOEUN TEPSREYLENNE ០៧ ឧសភា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7325 ងី ណាវីន
NGI NAVIN
១៦ មីនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7326 ជួន សិរីរតន
CHOUN SEREYRATANAK
១៨ ឧសភា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7327 ញឹម វីរៈបុត្រ
NHIM VIRAKBOTH
៣០ ​វិច្ឆិកា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង