លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7759 សូ សិរិវឌ្ឍនា
SO SERIVATNA
០៩​ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7760 សៀង គង់មុន្នីរតនៈឧត្តម
SEANG KONGMONYRATANAKOUDOM
០៥ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7761 សេង រក្សា
SENG RAKSA
០៩ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7762 សេង សំរិត
SENG SAMRITH
២៨ កក្កដា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7763 សាទ្ធ ម៉ារីយ៉ា
SENG OUCHI
២៧ កុម្ភៈ ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7764 សេន ចាន់ប្ញទ្ធី
SEN CHANNRITHY ០៥ មីនា ២០០១២៧ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7765 សៅ សម្ភស្ស SAO SAMPHORS ០៧ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7766 សៅ សុវណ្ណារ៉ា
SAO SOVANNARA
២៨ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7767 សំ ស្រីពេជ្រ
SAM SREYPICH
១៣ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7768 ហ៊ាប សុធាវី
HEAB SOTHEAVY
០៨ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ