លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7749 វង្ស សុខសំណាងម៉ៅ បូលីនដា
VONG SOKSAMNANG
២៤ ឧសភា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7750 វិន ច័ន្ទវាសនា
VIN CHANVEASNA
១៩ មិថុនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7751 ស៊ិន សុវង្សឌី
SIN SOVONGDY
២៦ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7752 សាក់ សុនេត្តា
SAK SONETA
៣០ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7753 សាទ្ធ ម៉ារីយ៉ា
SATH MARIYA
២៧ កុម្ភៈ ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7754 សារុន ដារ៉ានាថ
SARUN DARANEATH ១៧ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7755 សឹង សុខាភារម្យ SEONG SOKHAPHEAROM ២៥ កុម្ភៈ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7756 សុខ ជីអាង
SOK CHYANG
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7757 សុខ មល្លីកា
SOK MOLYKA
១៩ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7758 សុខ ម៉េងលី
SOK MENGLY
២៦ មីនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ