លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7739 ម៉ៅ បូលីនដា
MAO BOLINDA
១៤ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7740 មឿន បូណា
MOEUN BONA
២៨ ធ្នូ ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7741 យាន សុគន្ធី
YEAN SOKUNTHY
១៤ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7742 រស់ សៅមុន្នីរ័ត្ន
ROS SAOMONYRORTH
០១ មករា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7743 រិទ្ធី នាថដានីតា
RITHY NEATHDANITA
១៣ មិថុនា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7744 លាង រតនា
LEANG RATANA ១៥ ឧសភា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7745 លី ឆាយលាង LY CHHAYLEANG ១៩ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7746 លី វល័ក្ខណ៍
LY VORLEAK
២១ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7747 លីវ ហ្គិចស៊ីម
LIV GECHSIM
៣០ សីហា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7748 លឹម ជីងឡុង
LIM CHINGLONG
០២ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ