លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7729 ប៉ាង បណ្ឌិត
PANG BONDETH
២៤ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7730 ប៉ុល គីនីន
POL KININ
០៨ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7731 ប៉េង គីមហេង
PENG KIMHENG
៣០ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7732 ប៉េង ពូទីន
PENG POTIN
២៤ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7733 ប៉ែន សុឆវីន
PEN SOCHHORVIN
០៦ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7734 ប៊ូ ប្ញទ្ធីរាជ
BOU RITHYREACH ១២ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7735 ប្រកប សេរីពេជ្របូរមី BRAKAB SEREYPICHBORMEY ២៣ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7736 ផុន ឡងឌី
PHON LUNDY
០៦ មីនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7737 ផៃ សុវុឌ្ឍវណ្ណីដា
PHAY SOVUTHVANYDA
១៣ កក្កដា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7738 ភោគ រក្សា
PHOUK RAKSA
១៧ តុលា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ