លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7719 ឈួ ឈុងគី
CHHOUR CHHUNGKY
២១ មិថុនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7720 ញឹម ភក្តីសុខលីនណា
NHIM PHEAKDEYSOKLINNA
១៦ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7721 តាន់ តិចសៀន
TAN TECHSEAN
២២ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7722 តេ ស៊ីវហង្ស
TE SIVHONG
០៥ មករា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7723 តែ គីមហៃ
TE KIMHAI
០៥ មករា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7724 ទេព បូរីរតនា
TEP BOREYROTHNA ២១ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7725 ទ្រី បញ្ញាពេជ្រ TRY PANHAPECH ០៧ មិថុនា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7726 ធី សុថាវណ្ណ
THY SOTHAVANN
១៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7727 ធឿន រិទ្ធី
THOEURN RITHY
២៦ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7728 ប៉ក់ ប៊ិនយ៉ា
PORK BINYA
២៩ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ