លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7709 ចាប ច័ន្ទម៉ានិត
CHAP CHANMANITH
២៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7710 ចេង គីមមួយលីន
CHENG KIMMOUYLIN
០៨ កក្កដា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7711 ច័ន្ទ គ្រឹស្នា
CHAN KREUSNA
១៧ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7712 ជា ច័ន្ទលក្ខិណា
CHEA CHANLEAKNA
០៤ មករា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7713 ជា ប៉ឡាយ
CHEA PORLAY
២២ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7714 ជា ម៉េងហ៊ុយ
CHEA MENGHUY ០១ មករា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7715 ជា លីម៉ីញ CHEA LYMING ២៨ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7716 ជីនសាំ វិសាល
CHINSAM VISAL
២២ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7717 ឈឺន សុខលាភ
CHHEUN SOKLEAP
២៣ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7718 ឈុន គីមណៃ
CHHUN KIMNAI
២៨ មករា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ