លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7699 គុណ ចាន់ផាតានា
KUN CHANPHATANA
២៨ កក្កដា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7700 គូ សៀករង្សី
KOU SIEKRANGSEY
២៤ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7701 គួច ប៉យូ
KUOCH PORYOU
២២ កក្កដា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7702 គួច សុវណ្ណតារា
KUOCH SOVANDARA
២៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7703 ង៉ែត ស្រីណុច
KHEANG TINGKHENG
១០ កុម្ភៈ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7704 ង៉ែត ស្រីណុច
NGET SREYNOUCH ០២ សីហា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7705 ងៀប ពុធឬទ្ធា NGIEP POUTRETHEA ១៨ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7706 ចន្រ្តា លីហ្សា
CHANTRA LIZA
០៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7707 ចាន់ ឆាងងី
CHANN CHHANGNGY
០៤ មីនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7708 ចាន់ ស៊ីផាន់ណារ៉ា
CHAN SIPHANNARA
២៧ មិថុនា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ