លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7688 ឡៅ ខេងប៊ូ
LAO KHENGBOU
០២ កក្កដា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7689 អៀម សុច័ន្ទណារិន
EAM SOCHANARIN
២៥ ធ្នូ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7590 អែល ម៉ូលីតូ
EL MOLYTO
១០ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7691 អ៊ឹង ប៊ួយជូ
UENG BUOYCHOU
៣០ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7692 អ៊ុំ វរទេព
OUM VIREAKTEP
៣០ មេសា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7694 កូវ គីមហ្ស័ង
KOV KIMZORNG ២៥ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7695 ខេន សុលី KHEN SOLY ០៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7696 គី រក្សា
KI RAKSA
១៩ មេសា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7697 គី ហុង
KY HONG
០៩ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
7698 គុជ សំណាង
KUCH SOMNANG
២៥ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ