លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7678 សែ អម្ពរនីតកា
SE OMPORNITKA
២០ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7679 សៅ ស៊ន់ស៊ីវមី
SOV SOUNSIVMEY
១០ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7580 សាំងឌី ភិរុណ
SAINGDI PHIRUN
១១ មីនា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7681 ស៊ិន សិលាពេជ្រ
SIN SILAPICH
១៥ ធ្នូ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7682 ស៊ី គីមអាន់
SI KIMANN
២០ កក្កដា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7683 ហា ឧត្តម
HA OUDOM ២៦ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7684 ហេង​ នីតា HENG NITA ២៧ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7685 ហ៊ន ឈុងគ័ង
HORN CHHUNGKORNG
០៩ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7686 ហ៊ុន សុវណ្ណារ៉ា
HUN SOVANNARA
២៩ កក្កដា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7687 ឡូវ ចេងហេង
LOV CHENGHENG
០៧ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី