លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7668 លីម ប៉ជូ
LIM PORCHOU
០៩ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7669 វង គីមប៊ុង
VONG KIMBOUNG
២៤ មីនា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7570 សុខ គីមហ៊ុង
SOK KIMHUNG
២៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7671 សុខ ធីតា
SOK THIDA
០២ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7672 សុខ ប៉ាវឈុន
SOK PAOCHHUN
០៦ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7673 សុវណ្ណ ទេពា
SOVANN TEPEA ១៨ កុម្ភៈ ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7674 សេង តុលា SENG TOKLA ២១ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7675 សេង សុជាតា
SHENG SOCHEATA
២២ តុលា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7676 សេង ឡងឌី
SENG LUNDY
១៥ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7677 សែ ដារា
SER DARA
០១ ឧសភា ២០០១ B6 អូរឫស្សី