លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7307 សុខ ដារីណា
SOK DARINA
២៣ មេសា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7308 សុភាព សុខអរុណវត្តី
SOPHEAP SOKARUNVATEY
២៦ ធ្នូ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7309 សូ ឆេងហៀង
SO CHHENGHEANG
២៦ តុលា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7310 ស្រី ពេជ្រនីតា
SREY PECHNITA
២៤ ធ្នូ​ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7311 ស្រេង សុខដាឡែន
SRENG SOKDALEN
០៦ មេសា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7312 ហង្ស សុខុមលីហ្សា
HANG SOKHOMLISA ២០ តុលា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7313 ហាង ឆេងឡាង HANG CHHENGLANG ១៥ មករា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
7314 ឡាំ សៀវម៉ី
LAM SEAVMEY
១៥ ធ្នូ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7315 អ៊ឹង គីមឡេង
ING KIMLENG
២៣ មីនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7316 អ៊ឹង ថុងប៊ុនហេង
ING THONGBUNHENG
១៩ សីហា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7317 អ៊ឹង សុខកាលណាល់
ING SOKKANAL
០៤ មីនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ