លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7658 ម៉ៅ ខាអ៊ី
MAO KHAY
២២ មេសា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7659 យូ វណ្ណេត
YOU VANNETH
១៨ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7560 យួង គីមសេង
YOUNG KIMSENG
១៥ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7661 យ៉ិន ច័ន្ទមុន្នីរ័ត្ន
YEN CHANMONIRATH
០២ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7662 រិទ្ធ ស្រីម្ផស្ស
RITH SREYPHORS
០១ កុម្ភៈ ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7663 រ៉ី ចាន់សាន់ដេ
REY CHANSUNDAY ១០ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7664 លន់​ កែវច័ន្ទវិមាន LUN KEOCHANVIMEAN ០២ មេសា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7665 លាង អ៊ុយ
LEANG OUY
០៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7666 លី សុខល័ក្ខ
LY SOKLEIK
២៦ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7667 លីន រ៉ូហ្ស្រា
LIN ROZA
០២ កក្កដា ២០០១ B6 អូរឫស្សី