លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7648 ប៊ូ ខេវីន
BOU KEVIN
១៦ ធ្នូ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7649 ធី សុវណ្ណរតនា
PHAN SOVANNVATTA
២២ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7540 ព្រំ អូនៈធី
PRUM ONAKTHY
៣១ សីហា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7651 ភូ លុយលុយ
PU LUYLUY
៣១ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7652 ភួង សីហា
PHOUNG SEYHA
០៤ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7653 មាន ម៉ាណ្ណន្ន
MEAN MANON ២៨ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7654 មាស មុន្នីរ៉េត MEAS MONYRETH ១៤ មករា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7655 មាស ម៉ាណែត
MEAS MANET
៣០ មិថុនា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7656 ម៉ារឌី ឧត្តម
MARADY ODDOM
០៦ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7657 ម៉េង លាងឆាយ
MENG LEANGCHHAY
១៨ មិថុនា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី