លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7638 ទ្រឿង សីហា
TROEURNG SEYHA
២៣ សីហា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
7639 ធី សុវណ្ណរតនា
THY SOVANRATANA
២៧ កញ្ញា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7640 ធូ មណីធីតា
THOU MONITHIDA
១០ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7641 ធូន ចាន់កន្និកា
THAUN CHANKHNNIKA
០៣ កក្កដា ២០០២ B6 អូរឫស្សី
7642 នាង សុរ៉ាយុទ្ធ
NEANG SORAYUTH
០២ ធ្នូ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7643 នូ សុខគាំង
NOU SOKKEANG ០៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7644 បាន ម៉េងហ៊ុយ BAN MENGHUY ១១ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7645 ប៉េង គីមចេង
PENG KIMCHENG
១៧ ធ្នូ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7646 ប៊ុច សូសែន
PICH SOSEN
០៥ មេសា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7647 ប៊ុន រតនឧត្តម
BUN RATANAKOUDOM
២៥ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី