លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7628 ញ៉ែម ច័ន្ទទេពធីតា
NHEM CHANTEPTHYDA
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7629 ញ៉ែម ឆាយលី
NHEM CHHAYLY
០១ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7630 ញ៉ែម តវណ្ណ
NHEM TAKVANN
០៨ កក្កដា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7631 តាន់ សុខផល្លី
TANN SOKPHALLY
១៧ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7632 តាំង គឹមធៀន
TANG KIMTHEAN
១៤ វិច្ឆិកា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7633 តាំង ម៉េងតិក
TANG MENG TECH ០៣ មេសា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7634 តាំង សុខហេង TANG SOKHENG ២២ មេសា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7635 តាំង ហ្គេចឡេង
TANG GUECHLENG
០៨ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7636 ថេត ប៊ុនហេង
THET BUNHENG
០៥ មករា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7637 ទូច ដាលាភ
TOUCH DALEAP
២០ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី