លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7618 ជា លាងហ័រ
CHEA LEANGHOR
០៥ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7619 ជា សុវណ្ណត្រា
CHEA SOVANTRA
២០ កក្កដា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7620 ជិន ស្រីណុច
CHIN SREYNOCH
០៥ មិថុនា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7621 ជុន ស៊ុនឡុង
CHUN SUNLONG
០៧ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7622 ជួន ណារីមុនីថរ៉ាយុ
CHUN NARYMONYTHERAYU
០៩ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7623 ជួរ រ៉ូហ្សា
CHOUR ROZA ០៤ មេសា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7624 ឈាន សៅវ័ន CHHEAN SAOVON ០៥ មីនា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7625 ឈុន ហាយវិញ
CHHUN HAYVINH
២៩ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7626 ញាណ សិលាមុន្នី
NHEAN SEILAMONY
២៧ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7627 ញឹម សំណាង
NHUM SAMNANG
២៨ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី