លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7608 ខូវ ស៊ីវហ៊ួ
KHOUV SIVHAUOR
១៩ កុម្ភៈ ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7609 ខោល សៀវបួយ
KHAUL SIVBOUY
០៦ មិថុនា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
7610 គង់ អាងលី
KONG ARNGLY
២០ សីហា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
7611 អ៊ួង កែវមុន្នីរ័ត្ន
UONG KEOMONNIROTH
២៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
7612 គួច អ៊ិចថុង
KUOCH ECHTHONG
៣០ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7613 គាំ ម៉ាកសី
KORM MARKSEY ០៥ មករា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7614 ឃួន ពីនាថ KHUON PINEATH ២៦ មីនា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7615 ចយ ជុងហ្វាន់
CHOR JUNGHWAN
២១ មិថុនា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7616 កាំង លីណា
ចាន់ កុសល
១៥ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7617 ឆើត រក្សា
CHHOEUTH RACSA
១២ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី