លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7598 អ៊ឹង សៀកឆេង
UNG SEAKCHHENG
១៣ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7599 អ៊ុង សុខសោភ័ណ្ឌ
UNG SOKSOPHOAN
២៣ មីនា ​២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7600 អ៊ុំ សុនីតា
OUM SONITA
១២​ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7601 អ៊ួង កែវមុន្នីរ័ត្ន
UONG KEOMONNIROTH
២៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7602 អាត ច័ន្ទប៊ុនឆេង
ATH CHAN BUNCHENG
០២ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7603 អៀ សុនិតា
IEA SONITA ២០ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7604 អៀប រតនៈភុង EAB RATANAKPHONG ១១​ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7605 កុសល្យ ទេពធីតា
KOSAL TEPTHYDA
២៣ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7606 កាំង លីណា
CANG LYNA
០៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
7607 ខូន គឿង
KHON KOEUNG
២៧ មេសា ១៩៩៤ B6 អូរឫស្សី