លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7588 សេរី សុភារិទ្ឋិ
SEREY SOPHEARITH
០៩ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7589 ស្រេង ម៉េងស៊ាង
SRENG MENGZEANG
១៦ ​មេសា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7590 សំណាង ពេជ្រចរណៃ
SAMNANG PICHCHARNAY
០៨ មីនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7591 សំនាង បញ្ញា
SAMNIENG PANHA
២៩​ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7592 ហ៊ិន តារាវីរៈ
HIN DARAVIRAK
០៨ កញ្ញា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7593 ហ៊ុំ កន្និកា
HUM KAKNIKA ០៤ មិថុនា​ ២០០០ B4 ច្បារអំពៅ
7594 ហេង វណ្ណី HENG VANNY ១១ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7595 ឡី សុភា
LEY SOPHEA
១៩​ ឧសភា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7596 ឡេង វង្សហួរ
LENG VONGHOUR
២៨ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7597 ឡៃ សុជាតិតា
LAY SOCHEATA
១២ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ