លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7578 ស៊ុយ គីមតុង
SUY KIMTONG
០៦ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7579 ស៊ុយ ជាងហ៊្វូ
SUY CHEANGFOU
២៥ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7580 សាន​ វិសុទ្ធ
SAN VISOTH
០៥ តុលា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7581 សិត រចនា
SITH RACHNA
២៨ មករា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
7582 សុក ណៃ
SOK NAI
០៦ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7583 សុខ ច័ន្ទធីតា
SOK CHANTHIDA ០៤ ឧសភា ២០០០ B4 ច្បារអំពៅ
7584 សុខ តុលា SOK TOLA ០៦ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7585 សុវណ្ណ ដាវីត
SOVANN DAVID
១១​ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7586 សុះមូហំា ម៉ាត់ហ្វារីត
SOSMOHA MATHFARITH
១៤​​ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7587 សៀក យ៉ិចជូ
SEAK YICHHOU
០៥ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ