លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7568 លឹម ម៉ីចិន
LIM MEYCHIN
១០ មករា​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7569 លឹម សៀវម៉ី
LIM SEAVMEY
១៩ កញ្ញា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7570 លឿង គីមឡុង
LOEUNG KIMLONG
០៣ មីនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7571 វណ្ណ ខេមរី
VANN KHEMRY
៣០ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7572 វ៉ា មុន្នីនាថ
VA MONYNEATH
១៩ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7573 វ៉េង សុខសុភា
VENG SOKSOPHEA ១២ សីហា ២០០០ B4 ច្បារអំពៅ
7574 វាល ច័ន្ទរស្មី VEAL CHANRAKSMEY ០៦ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7575 សយ សុភារម្យ
SOY SOPHEARUM
១៥ មីនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7576 ស៊ឹម រ័ត្នកញ្ចនា
SIM ROTHKANCHANA
១៨ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7577 ស៊ុន សំណាង
SUN SAMNANG
១១ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ