លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7297 លី ប៉ោឆាយ
LY PORCHAY
២៩ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7298 លី លីឈាន
LY LICHHEAN
០៦ មករា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7299 លី ហុងឈួរ
LY HONG CHHUOR
២៩ មីនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7300 លី​ សែម
LY SEM
០៥ មករា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7301 លីម វួចហៀង
LIM VOUCHHEANG
១១ ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7302 ស៊ន់ គីមលី
SUN KIMLY ២៦ មិថុនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
7303 ស៊ុន ស្រ៊ាពុធមេសា SUN SREAPUTMESA ១៩ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7304 សាក់ យូអ៊ី
SAK YOUE
១៥ ធ្នូ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7305 សាន់ ធារ៉ូ
SANN THEARO
០៩ កក្កដា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7306 សុខ ច័ន្ទម៉ូនីតា
SOK CHANMONITA
២៨ ឧសភា ២០០១ B1 គីរីរម្យ