លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7558 រស់ស៊ីម ដាវី
ROSSIM DAVY
២០ កុម្ភៈ​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7559 រីណា វិភាវិនី
RINA VIPHEAVINY
១៤ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7560 លន់ សុជាតិ
LUN SOCHEAT
១០ កញ្ញា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7561 លាង​ ម៉េងឈួង
LEANG MENGCHHOUNG
០៤ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7562 លី គឹមអេង
LY KIMENG
២០ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7563 លី ចេងយី
LY CHENGYI ០៤ សីហា ២០០០ B4 ច្បារអំពៅ
7564 លី ជាសម្បត្តិ LY CHEASAMBATH ១៥​ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7565 លី រស្មី
LY RAKSMEY
១១​​ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7566 លី សុក្រិត្យ
LY SOKRET
០៥ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7567 លីម អៀកឈុង
LIM EAKCHHUNG
១២​​​ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ