លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7548 ឈួរ គីមប៉រ
PHON PHALLYKA
២៤ សីហា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7549 ផុន​ សុបញ្ញា
PHORN SOPANHA
០៨ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7550 ពឹង ស៊ីវហ្គិច
POENG SIVGECH
២១​ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7551 ពេជ្រ យ៉ាលីសា
PECH YALISA
២៤ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7552 ព្រហ្ម ស្រីពេជ្រ
PROM SREYPICH
១៤ មករា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7553 ម៉ម ច័ន្ទមុនីរ័ត្ន
MAM CHANMONYROTH ១៧ ធ្នូ ​១៩៩៩ B4 ច្បារអំពៅ
7554 ម៉ាន ឧស្សាហ៍ MAN OUKSA ១៦ ឧសភា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7555 ម៉ាន់ គីត
MAN KIT
ម៉ាន់ គីត B5 ច្បារអំពៅ
7556 ម៉េង ហុកហ័ស
MENG HOKHOIR
០៥ សីហា​​​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7557 យឿន សុវណ្ណតារា
YOEURN SOVANDARA
០៩​ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ