លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7538 ឈួរ គីមប៉រ
CHHOUR KIMPOR
០៧ មីនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7539 តុង មុយហៀង
TONG MUY HEANG
២៨ តុលា​​ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7540 ថុល ថាវី
THOL THAVY
២៧ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7541 ទិត ច័ន្ទបូនីន
TIT CHANBONIN
២៤ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7542 ទី មុយ
TY MUY
០៦ កញ្ញា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7543 ធា សុដានីត
THEA SODANITH ០៨ តុលា ២០០១ B4 ច្បារអំពៅ
7544 នូ វ៉ាវណ្ណៈ NOU VAVANNAK ១៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
7545 ប៊ុនថន សុគន្ឋភួង
BUNTHON SOKUNPHOUNG
០៤ មករា​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7546 ជួ គីមឡាយ
BANH SOKHENG
១២ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7547 ផាន់ សុភ័ក្រ្តា
PHANN SOPHEAKTRA
២៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ