លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7528 ងួន ​តារាវត្តី
NGOUN DARAVATEY
៣០ តុលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7529 ចាន់ ដារ៉ា
CHAN DARA
០៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7530 ចាំង ស្រីទូច
CHANG SREYTOUCH
១២ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7531 ចំរើន​ សុជាតា
CHAMROEUN SOCHEATA
២៨​ វិច្ឆិកា​​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7532 ឆន ឥស្សារ៉ារស្មី
CHHORN ESARARAKSMEY
២៨ មីនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7533 ឆេង សុភារុណ
CHHENG SOPHEARUN ២៩ កុម្ភៈ ២០០០ B4 ច្បារអំពៅ
7534 ជា ហេងអាង CHEA HENGANG ២៩ មិថុនា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
7535 ជូ ចំរើនរិទ្ឋ
CHOUR CHOMROEUNRITH
១៦ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
7536 ជួ គីមឡាយ
CHOU KIMLAY
១២ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
7537 ឈិត យ៉ូស្វេ
CHHETH YUSWA
២៨ មិថុនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ