លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7498 ម៉ាក សុខមករាឡង់ឌី
MAK SOKMAKARALUNDI
១៧ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7499 ម៉ិញ ហៃ
MING HAY
០៦ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7500 មាស វីរិទ្ធរតនៈ
MEAS VIRITHRATANAK
០៥ តុលា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7501 មាស ស្តាវ៉ាយ
MEAS STARVAY
១២ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7502 រស់ សិលា
ROS SELA
២៣ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7503 រិន សុជាតា
RIN SOCHEATA ១៤ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7504 លឹម ស្រីនីន LIM SREYNIN ០១ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7505 វាសនា ធីតាពេជ្រ
VEASNA THIDAPECH
២៧ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7506 សរ តុនស័ក្ខសិលា
SOR TONSAKSILA
០២ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7507 ស៊ាង សេងហ៊
SEANG SENGHOR
០១ កក្កដា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ