លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7488 ឈុន ភា
CHHUN PHEA
០៥ ធ្នូ ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7489 ដួង ពៅនាងល័ក្ខ
DUONG POVNEANGLEAK
១៤ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7490 ធឿន ធីតា
THOEUN THIDA
២៣ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7491 នុត ច័ន្ទនីតា
NUTH CHANNITA
០៣ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7492 នូ បញ្ញាវុឌ្ឍ
NOU PANHAVUTH
០៦ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7493 បេ ប៉ឆាយ
BE PORCHHAY ១៩ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7494 ផេង គឹមហុង PHENG KIMHONG ០៩ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7495 ភូ គាតសេង
PHOU KIETHSENG
០៨ មេសា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7496 ភោគ មុនីជាតា
PHOK MONYCHEATA
០៣ ឧសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7497 ម៉ា​ សំណាង
MA SOMNANG
១៧ កក្កដា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ