លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7478 គឹម រដ្ឋា
KIM RATHA
២០ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7479 គ្រី អេនជី
KRY ANCHY
២៤​ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7480 ឃឹម ពៅលក្ខិណា
KHIM POVLEAKNA
២៤ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7481 ចាន់ ដាលិកា
CHAN DALIKA
១៨ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7482 ចាយ វីរៈ
CHAY VIREAK
១៥ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7483 ច្រឹង ប៉ូលី
CHROEUNG POLY ១៤ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7484 ជា សីហា CHEA SEYHA ០៥ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7485 ជួង ល័យធាវី
CHOUNG LAYTHEAVY
២៩ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7486 ជួន ស្រីមាស
CHUON SREIMEAS
០២ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7487 ជ្រឹង វិនណា
CHROEUNG VINNA
០២ សីហា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ