លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7468 ឯម សិរីភុទ្រ
EM SEREYPHUT
១៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
7469 អ៊ីង រតនមាលា
ING RATTANAKMEALEA
០៤​ មករា ២០០១ B3 ដេអិន
7470 អ៊ឹម លីនណា
IM LINNA
១៩ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
7471 អ៊ុង និមល
OUNG NIMOL
២០ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
7472 អ៊ុង សុគន្ធ លីហ្សា
UNG SOKUNLIZA
១៣ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន
7473 អ៊ុន ចន្ទៈ
UN CHANTEAK ០៣ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
7474 អ៊ុន ច័ន្ទស្រីពេជ្រ ON CHANSREYPICH ០២ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
7475 អ៊ុយ សុភាប្រាជ្ញា
UY SOPHEA PRANHA
២៧ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
7476 កៅ មុន្នីរស្មី
KAO MONYREAKSMEY
០៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
7477 គឹម ម៉េងស៊្រាង
KIM MENGSREANG
០៨ តុលា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ