លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7287 តាល់ មួយគា
TAL MUYKEA
០៣ មីនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7288 តាវ មុយឡេង
TAV MUYLENG
០៤ កញ្ញា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7289 តូ​ សុធារ៉ា
TO SOTHEARA
០១ កញ្ញា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7290 តែ ប៊ុន
TE BUN
២៨ ឧសភា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
7291 ប៊ុន បូរ៉ាយាន
BUN BORAYIAN
២៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7292 ផោ ជែម
PHO JAME ២៦ ឧសភា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7293 ភា ឆេងឃុនវ PHEA CHHENGKHUN ០៣ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7294 រដ្ឋា វិក
RATHA VIK
២៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7295 រត័្ន សិលា
ROTH SELA
១១ មិថុនា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7296 រិទ្ឋ មុនីរក្ស
RITH MONYRAK
០៦ កុម្ភៈ ២០០១ B1 គីរីរម្យ