លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7458 ហាង ស៊ីវហ្គិច
HANG SIVGUECH
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
7459 ហូ ម៉ាលីសំរិទ្ធ
HO MALISAMRITH
១៨ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
7460 ហួន រដ្ឋា
HOUN RATHA
០៧ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
7461 ហេង សារ៉ាតវិជ្ជតា
HENG SARATHVICHUTA
១២ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
7462 ហេង សុផារ៉ានី
HENG SOPHARANY
០២ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
7463 ឡ បាក់ហ៊ីម
LOR BAKHIM ០៧ វិច្ឆិកា ​១៩៩៩ B3 ដេអិន
7464 ឡា ហុកឡុង LA HOKLONG ០៩ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន
7465 ឡុង សុខគង់
LONG SOKKONG
១៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
7466 ឡេង សុច័ន្ទឬទ្ធី
LENG SOCHANRITHY
០២ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
7467 ឡែន សុដាវីន
LEN SODAVIN
១៤ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន