លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7448 សុខ គីមអ៊ី
SOK KIMEY
៣០ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
7449 សុខ ឆេងហ័រ
SOK CHHENGHOR
០៣ មករា ២០០១ B3 ដេអិន
7450 សុខ សារៈពេជ៌្ញ
SOK SARAKPICH
១៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
7451 សៀក គីមឆាយ
SEAK KIMCHHAY
១០ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
7452 សៀវ ហ៊ុយអ៊ី
SEAV HUYY
២៥ តុលា ២០០០ B3 ដេអិន
7453 សេង មួយលាង
SENG MUYLEANG ០៥ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
7454 សេង ស័ក្តភូរីម SENG SAKPHURIM ១៥ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
7455 សំអឿន ប៊ុនណ្ណរ័ត្ន
SAMOEUN BUNARATH
២៩ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
7456 ហង្ស ហួតសុធីតា
HANG HOUTSOTHYDA
១៥ តុលា ២០០០ B3 ដេអិន
7457 ហ៊ាង ដាឡែន
HEANG DALEN
១៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B3 ដេអិន