លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7277 កង លីកា KANG LIKA ស​​​​ ១២ មិថុនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7278 កែម វ៉ានុ
KEM VANU
២៣ មេសា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7279 គិត ឆាយហ៊ាង
KITH CHHAYHEANG
០៩ មិថុនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7280 គ្រុយ មណីជោតិរស
KRUY MONYCHOTHRUOS
២០ កញ្ញា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7281 គឹម សុបញ្ញា
KHY YANUTH
០៧ កក្កដា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
7282 ឃឹម អៀងឆាយ
KHIM EANGCHHAY
២៥ មីនា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
7283 ង៉ូវ ប៉ោហ្គិច
NGOV PORGECH
០១ សីហា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
7284 ជោត ចាន់ពិសី
CHOT CHANPISEY
២៣ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7285 ដួង រិទ្ឋិស័ក្ក DUONG RITHYSAK ១២ វិច្ឆិកា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
7286 ណៃ រីណែត NAY RYNETH ១០ ឧសភា ២០០១ B1 គីរីរម្យ