លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6477 ចេង អង្គារនួង
CHENG ANGKEANUONG
០៧ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6478 ឆូយ បញ្ញារីយ៉ា
CHHOY PANHARIYA
២៥ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
6479 ជា កន្និថា
CHEA KANITHA
២៥ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6480 ជា ច័ន្ទថានុត
CHEA CHANTHANUT
២០ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6481 ជា ពិស្នូកា
CHEA PESSNOKA
២៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6482 ជា ម៉ីលីង
CHEA MEILING ២៣ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
6483 ឈុន ម៉ាលីវុទ្ធ CHHUN MALIVUTH ០៦ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
6484 ឈុន សុរ៉ាវី
CHHUN SORAVY
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6485 ឈុនទាង អ៊ាងហៃ
CHHUNTEANG EANGHAY
១៤ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
6486 ឈួ មុនីនាថ
CHHOUR MONYNEATH
០២ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន