លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7267 ក្រួច កន្និកា
KROUCH KANIKA
១១ មករា ២០០០ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7268 ឆោម ជ័ង
CHHOM CHORNG
១៣ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7269 ជា មីមី
CHEA MIMI
១៥ មេសា ១៩៩៩ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7270 ណៃ ឧត្តមខេមរៈ
NAY OUDOMKHEMARAK
២៨ មករា ២០០០ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7271 ប៊ុន ខេវីន
BOUN KEVIN
១៥ កក្កដា ១៩៩៩ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7272 ភូ ទាហ៊ុន
PHOU TEAHUN ៣១ កក្កដា ២០០០ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7273 មួន ស្រីពៅ MOUN SREYPOV ២១ តុលា ២០០០ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7274 រឿន សុខនី
ROEUN SOKNY
១០ កក្កដា ១៩៩៧ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7275 លីវ ម៉ី
LIV MEY
១៣ ឧសភា ១៩៩៩ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន
7276 ហួត វេហា
HOUT VEHA
១៦ កញ្ញា ១៩៩៩ B15 ផ្សារជម្ពូវ័ន​