លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7257 ហុក ទិព្វគីមឡាយ
HOK TIPKIMLAY
២០ ធ្នូ ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7258 ហេង ហ្គ្រេចហ៊ុង
HENG GECHHONG
២៣ កុម្ភៈ ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7259 អ៊ឹង វិច្ឆនាថ
ENG VICHNEATH
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7260 អ៊ូ សុធារា
OU SOTHEARA
១៨ មករា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7261 អួន សុភាដែន
UON SOPHEADEN
០៥ សីហា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7262 ឈាង គីមឆាយ
CHHEANG KIMCHHAY ២៨ ឧសភា ១៩៩៩ B14 ក្រុងតាខ្មៅ
7263 មាស ស្រីពេជ្រ MEAS SREYPICH ០៤ មីនា ១៩៩៧ B14 ក្រុងតាខ្មៅ
7264 ឯវ មណីរៈ
EV MONIRAK
២៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B14 ក្រុងតាខ្មៅ
7265 អ៊ឹង ស៊ីថា
OENG SITHA
០៥ តុលា ១៩៩៩ B14 ក្រុងតាខ្មៅ
7266 អ៊ូ លូឆាយ
WU LUCHHAY
០១ មីនា ១៩៩៩ B14 ក្រុងតាខ្មៅ