លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7247 សិទ្ធិ បញ្ញារាជ
SITH PANHAREACH
១២ វិច្ឆិកា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7248 សុភាព ពិសីកេត្យា
SOPHEAP PISEYKETHYA
៣០ មេសា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7249 សួគ៌ សុដេវីត
SOUR SODAVIT
០៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7250 សួន រតនា
SOUN RATANA
០១ មិថុនា ២០០១ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7251 សេង ហ្គេចឡុង
SENG GECHLONG
២៣ ឧសភា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7252 សោម ភិរុណថវិកា
SOM PHIRUNTHAKVIKA ១៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7253 ស្រេង នរវណ្ណៈវិ SRENG NORAKVANNAKVEK ១៨ សីហា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7254 ហ៊ន គឹមហុង
HORN KIM HONG
១៥ ធ្នូ ១៩៩៧ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7255 ហ៊ាង ឆេងលីម
HEANG CHHENGLIM
០៦ កក្កដា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7256 ហាក់ មល្លិកា
HAK MOLIKA
១០ កក្កដា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី