លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7237 រឿង ដែន
ROUENG DEN
០២ តុលា ១៩៩៧ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7238 លាប ប៊ុនឡុង
LEAP BUNLONG
០៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7239 លី ច័ន្ទសូរ្យពេជ្រ
LY CHANSOPICH
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7240 លី ម៉ាន់គួង
LY MANKUONG
១៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7241 លី ម៉ារី
LY MARY
៣០ តុលា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7242 លី យាក់លិញ
LY YIEKLINH ២៤ វិច្ឆិកា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7243 សន ចក់សូលីដា SORN CHAKSOLIDA ០៧ មករា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7244 សម្បត្តិ បូទី
SAMBATH BOTY
១៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7245 ស៊ន មុនីរ័ត្ន
SORN MONIROATH
០១ តុលា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7246 ស៊ា ម៉ារីណែត
SEAR MARYNETH
៣០ មករា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី